[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน
เรื่อง : การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน โดย ทัศพร เดชะยา ตำแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก อ.สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต ๔
สรุปย่อสาระสำคัญ 

การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน

 

การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน

 
ทัศพร เดชะยา 
ตำแหน่ง ครู คศ.๓ 
                    โรงเรียนบ้านคลองตะแบก  
อ.สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต ๔
 
 
การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ และเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ ) มาตรา ๒๔ () และมาตรา ๓๐ให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่
การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน เป็นนโยบายที่เร่งด่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กำหนดดำเนินการตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรคที่สอง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และเทคนิคแก่ครูในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการวิจัยขึ้นในตัวของนักเรียน และในขณะเดียวกันก็เกิดวัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยด้วย ตลอดจนเกิดวัฒนธรรมการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียน
Road Map  การสร้างวัฒนธรรมวิจัยมี ๖ ขั้น ในระยะเวลา ๓ ปี
 ระยะที่ ๑ จุดประกาย (๑ ต.ค.๕๓ ๓๑ มี.ค. ๕๔)
 ระยะที่ ๒ ท้าทายความคิด (๑๑ เม.ย.๕๔ ๓๐ ก.ย. ๕๔)
 ระยะที่ ๓ ร่วมจิตวิจัย (๑ ต.ค.๕๔ ๓๑ มี.ค. ๕๕)
 ระยะที่ ๔ ก้าวไกลด้วยคาราวาน (๑ เม.ย.๕๕ ๓๐ ก.ย. ๕๕)
 ระยะที่ ๕ ขยายฐานเครือข่าย (๑ ต.ค. ๕๕ ๓๑ มี.ค. ๕๖
 ระยะที่ ๖ สืบสายวัฒนธรรมวิจัย (๑ เม.ย.๕๖ ๓๐ ก.ย. ๕๖)                                           
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ที่เข้าร่วมโครงการ
  ๑. โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๒.      โรงเรียนบ้านคลองตะแบก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ร่วมกระบวนการวิจัย - นายสมคิด พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะแบก
                      นางทัศพร เดชะยา และนางจินดา ฉับจันทึก
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ   - ศน.โสริญา เอียดจุ้ย
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัย
วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้
 ๒. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยเน้นกระบวนการวิจัย
๓.     เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
๔.      เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  
 

 

การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัย
๑. พิจารณาหลักสูตรเพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้
      - วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดในหลักสูตร
      - จัดกลุ่ม/ เลือกตัวชี้วัดที่สามารถจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการวิจัย
      - กำหนดหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วย / เวลา
๒. ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
      - ออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และทักษะ เจตคติตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
       - ออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการวิจัย ๔ ขั้นตอนคือ
๑. ตั้งคำถาม (Question) เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ โดยใช้คำถาม เช่นทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะอะไร   ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วจะเป็นอย่างไรเป็นต้น นักเรียนร่วมกันระดมสมองร่วมกันคิดประเด็นที่ตนสนใจว่าทำไมจึงต้องการค้นหาข้อมูลประเด็นนั้น พร้อมให้เหตุผลในการค้นคว้า
๒. เตรียมการค้นหาคำตอบ (Plan)โดยการประสานงาน ติดต่อแหล่งข้อมูล วิธีการไปเก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการหา การออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ 
การบันทึก/การเก็บข้อมูล การกำหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม
๓. ดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ (Action, Observation & Reflection)นักเรียนดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามปฏิทินการนัดหมายที่ครูกำหนดพร้อมเสนอปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหา 
๔. สรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ (Conclusion&Presentation) นักเรียนสรุปข้อค้นพบ โดยเริ่มเสนอประเด็นที่ต้องการค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม การวางแผน การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบจนถึงได้
ข้อค้นพบและจัดทำเป็นเอกสารสรุป อาจเป็นแผนภูมิ แผ่นพับ เอกสารเล่มเล็ก Power point 
บทบาทสมมุติ ฯลฯ นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และนำผลงานจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมิน
ผลงานของตนเอง/เพื่อน เพื่อนำข้อบกพร่องไปพัฒนาต่อไป   ผลการดำเนินการ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ จนเกิดเป็นกิจนิสัย หรือเป็นวัฒนธรรม


ผู้เขียน : ถวิล อรัญเวศ
หน่วยงาน : สพป.นครรราชสีมา เขต 4
อังคาร ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 2878
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 14 ครั้ง.


การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน โดย ทัศพร เดชะยา ตำแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก อ.สีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 27 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก