[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


การแต่งกายชุดเต็มยศ
เรื่อง : การแต่งกายชุดเครื่องแบบเต็มยศ 

  

  
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ และ หมายกำหนดการจากสำนักพระราชวัง ในที่นี้ จะขอกล่าวเฉพาะ การประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย ดังนี้

          1. สายสะพาย ประกอบด้วยชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., และ ป.ม.

ผู้ได้รับพระราชทานจะสามารถประดับได้หลังจากการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในพิธีที่กำหนด ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในวันพิธี จะสามารถประดับได้ต่อเมื่อพ้นพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ ดังกล่าว เครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย จะประกอบด้วยแพรแถบ(สายสะพาย) และดวงดารา

          การสวมสายสะพายบุรุษ และ สตรี

- ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. จะสวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงขวา
- ป.ช. และ ป.ม. จะสวมสายสะพายบ่าขวาเฉียงซ้าย

          การประดับดารา

ให้ประดับไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋า โดยให้เรียงลำดับสูงและต่ำในแนวเดียวกัน หรือเยื้องกันไปทางเบื้องซ้าย

2. ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกอบด้วย ท.ช., ท.ม., ต.ช., ต.ม., จ.ช., จ.ม., บ.ช.,และ บ.ม.
เครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. และ ท.ม. จะมีดาราเพื่อไว้ประดับด้วย ส่วนชั้นอื่น ๆ จะมีเฉพาะแพรแถบ ห้อยดวงตรา เท่านั้น จะสามารถประดับได้เมื่อได้รับการประกาศนามในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

          การประดับ

บุรุษ ท.ช., ท.ม., ต.ช. และ ต.ม. ประดับโดยสวมแพรแถบคล้องคอ โดยให้ห่วงและ แพรแถบห้อยดวงตราออกมานอกเสื้อระหว่างกระดุมเม็ดที่หนึ่ง กับขอข้างล่างที่ ขอบคอเสื้อพองาม และให้ประดับดวงตราที่มีลำดับรองลงมาไว้ระดับ กระดุมเม็ดที่สอง โดยให้แพรแถบลอดออกมาระหว่างกระดุมและขอบล่างของรังดุมพองาม

สตรี ให้ประดับแพรแถบห้อยดวงตราที่หน้าบ่าซ้ายทั้งหมด ทุกชั้น ส่วนเฉพาะ ท.ช. และ ท.ม. ทีมีดาราด้วยนั้น ให้ประดับเหมือนบุรุษ

          การแต่งกายที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายที่ใช้เป็นดุมเสื้อ

          1. การแต่งกายที่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องแบบเต็มยศ (เสื้อขาว/กางเกงดำ)

เครื่องแบบเต็มยศบุรุษ ประดับดาราและสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและดารามหาวชิรมงกุฎ

เครื่องแบบเต็มยศสตรี ประดับดาราและสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และ เหรียญจักรพรรดิมาลาที่หน้าบ่าซ้าย
เครื่องแบบครึ่งยศ (เสื้อขาว/กางเกงดำ)
เครื่องแบบครึ่งยศบุรุษ ประดับดารามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ต่าง ๆ ไม่สวมสายสะพาย
เครื่องแบบครึ่งยศสตรี ประดับดารามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ไม่สวมสายสะพาย
 

          2. การแต่งกายประดับเครื่องหมายแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับกับ

เครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
เครื่องแบบปกติขาว ประดับเครื่องหมายแพรแถบย่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องแบบสีกากีคอพับ (เครื่องแบบตรวจการ)
เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
เครื่องแบบสีกากีคอตั้ง
โดยให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปากกระเป๋า
          3. การแต่งกายที่ใช้เป็นดุมเสื้อ จะใช้ประดับกับชุดสากลและชุดไทย
การประดับกับชุดสากล ให้ประดับที่รังดุมคอพับ ของเสื้อชั้นนอกเบื้องซ้าย
การประดับกับชุดไทย ให้ประดับได้เฉพาะกับชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ และชุดไทยบรมพิมาน ที่เป็นสีสุภาพเท่านั้น
- บุรุษ ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบริเวณปากกระเป๋าเสื้อผู้ได้รับพระราชทาน
- สตรี ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
เสื้อพระราชทานแขนยาว ประดับเครื่องหมายดุมเสื้อ ปฐมจุลจอมเกล้า
เสื้อพระราชทานแขนสั้น ประดับเครื่องหมายดุมเสื้อ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ชุดไทยอมรินทร์ ประดับเครื่องหมายดุมเสื้อ มหาวชิรมงกุฎ
- บุรุษ ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบริเวณปากกระเป๋าเสื้อผู้ได้รับพระราชทาน
- สตรี ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
หมายเหตุ : หากผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ หลายชนิด ให้ประดับชนิดที่มีลำดับสูงสุดเพียงชนิดเดียว

ทั้งนี้ การแต่งกายประดับเครื่องราชฯ นอกจากจะแต่งได้อย่างถูกต้องและสวยงามแล้ว จะต้องให้เหมาะสมตามกาลด้วย คือถูกกาลเทศะ โดยจะต้องดูจากหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ โดยมีข้อพึงสังเกตดังนี้

1. กรณีเครื่องแบบเต็มยศ ให้สวมสายสะพายตามที่ออกชื่อในหมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการ เช่น ได้รับพระราชทาน ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ภ. หมายกำหนดการระบุ ให้แต่งเต็มยศ มงกุฎไทย การแต่งกาย จะต้องสวมสายสะพายชั้น ม.ว.ม. แม้ว่า ม.ป.ช.จะสูงกว่าก็ตาม โดยให้ประดับดารา ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ภ. ตามลำดับ
หมายเหตุ : หากหมายกำหนดการกำหนดให้แต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ในกรณีเดียวกันนี้ ให้ประดับดาราเหมือนเด็มยศ แต่ไม่ต้องสวมสายสะพาย

2. หากไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ตามที่ออกชื่อในหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ ให้สวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน เช่น ได้รับพระราชทาน ป.ม. และ ท.ช. แต่หมายกำหนดการกำหนด ให้แต่งกายเต็มยศ ช้างเผือก การแต่งกาย จะต้องสวมสายสะพาย ป.ม. ประดับด้วยเครื่องราชฯ ท.ช. (คล้องคอ) และประดับ ดารา ป.ม. และ ท.ช. ตามลำดับ

3. กรณีหมายกำหนดการหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ ไม่ระบุชนิดของสายสะพาย ให้สวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน

การแต่งกายชุดเครื่องแบบเต็มยศ

ชั้นสายสะพาย

มหาปรถาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
(สาย ๔)

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
(สาย ๓)

ปรถาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
(สาย ๒)

ปรถาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
(สาย ๑)

 
 
 

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

ติยาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

ติยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

จัดทำโดย  : หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
             : พฤศจิกายน  ๒๕๕๐

เครื่องแบบเต็มยศ สุภาพสตรีการแต่งเครื่องแบบเต็มยศ สุภาพสตรี มีรายละเอียดดังนี้
 - เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมมีกระดุม 5 เม็ด หรืแแบบคอป้านกระดุม 3 เม็ด กระเป๋าเจาะด้านข้าง 2 ข้าง

- เสื้อข้างใน เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกผ้าพันคอสีดำเงื่อนกลาสี

-กระโปรงสีดำยาวคลุมเข่า

-ถุงน่องหรือถุงเท้ายาวสีเนื้อ

-เครื่องหมายสังกัดใช้เครื่องแต่ละสังกัด อินทรธนูตามวิทยฐานะ

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ได้รับพระราชทานตามชั้นสายสะพาย (ป.ม.,ป.ช.,ม.ว.ม., และ ม.ป.ช.) สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แต่งเหมือนเครื่องแบบครึ่งยศ

แหล่งที่มา : http://web.ruammid.com/go.php?url=http://www.bkk.in.th/Topic.aspx?TopicID=18345

คุณอาจสนใจเรื่องนี้การแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ของสุภาพบุรุษ  มีรายละเอียดดังนี้
 

- เสื้อคอปิดสีขาวแขนยาว มีกระเป๋าที่อกเสื้อทั้งสองข้าง กระเป๋ามีใบปกกระเป๋า

- กางเกงขายาวสีดำแบบราชการขายาว

- เสื้อใช้กระดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดใหญ่ จำนวน 5 เม็ด

- รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ

- ถุงเท้าสีดำ

- เครื่องหมายสังกัดใช้เครื่องหมายตามกระทรวงที่สังกัด ติดที่ปกคอเสื้อทั้ง 2 ข้าง อินทรธนูตามวิทยฐานะ

และประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ได้รับพระราชทานตามชั้นสายสะพาย (ป.ม.,ป.ช.,ม.ว.ม., และ ม.ป.ช. )  สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แต่งเหมือนเครื่องแบบครึ่งยศ

การแต่งกายชุดปกติขาว เป็นการแต่งกายสำหรับราชพิธี มี 2 แบบ คือ
1. ปกติขาวเต็มยศ (กางเกงดำ-เสื้อขาว) + เครื่องราชฯ สายสะพาย
(ถ้ามี) แต่งในวัน 5 ธันวามหาราช
2. ปกติขาวครึ่งท่อน (กางเกงขาว+เสื้อขาว) ไม่มีเครื่องราช
มีแต่แทบเครื่องราชฯติดหน้าอก

การแต่งกายชุดสีกากี เป็นการแต่งกายของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นระเบียบคนละฉบับ ชุดปกติขาวไม่ใช่ข้าราชการก็แต่งได้

แหล่งข้อมูล :http://web.ruammid.com/go.php?url=http://www.bkk.in.th/Topic.aspx?TopicID=18345

คุณอาจสนใจเรื่องนี้

 

การประดับเหรียญ และแพรแถบย่อ


 

แพรแถบย่อ คือ ส่วนลักษณะของแพรแถบที่มาพร้อมกับเหรียญที่ระลึกที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นตามโอกาศมงคลต่างๆ โดยทั่วไปในหนึ่งชั้นจะประดับแพรแถบ 3 เหรียญที่ระลึก…จะใช้ประดับชุดปกติขาวในงานพิธีการหรือชุดปฏิบัติงาน (ชุดกากี) ก็ได้


 

ส่วนของเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบจะใช้ประดับที่ อกซ้ายชุดปกติขาวแบบเต็มยศส่วนเงื่อนไขในการประดับเหรียญที่ระลึก และแพรแถบย่อมีดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ประดับเหรียญที่ระลึก และแพรแถบย่อได้จะต้องเกิดก่อนปี พ.ศ. ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีจัดสร้างเหรีญที่ระลึกนั้น ๆ ขึ้น ยกตัวอย่างผมเกิด ปี พ.ศ. 2527 ก็จะสามารถประดับเหรียญที่ระลึก หรือ แพรแถบได้ จำนวน 8 เหรียญ

2. การประดับเหรียญที่ระลึกสามารถประดับกี่เหรียญก็ได้ตามที่เรามีสิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความความสวยงาม เช่นเดียวกับกับแพรแถบย่อ เราสามารถสั่งทำได้

3. ในการประดับเหรียญที่ระลึกและแพรแถบย่อต้องเรียงลำดับตามปี พ.ศ. อดีต – ปัจจุบัน

แต่เท่าที่เห็นเหล่าข้าราชการทุกท่านที่ประดับมักประดับตามใจเสียมากกว่า หรือไม่ก็ไม่เข้าใจในรายละเอียด เมื่อเราเข้าใจแล้วก็เห็นควรประดับให้ถูกต้องจะเป็นการดีที่สุดครับ….

ข้อมูลจาก :http://web.ruammid.com/go.php?url=http://www.bkk.in.th/Topic.aspx?TopicID=18345

คุณอาจสนใจเรื่องนี้

 

การประดับเครื่องหมายข้าราชการภาพรวมการแต่งกายข้าราชการพลเรือน หรือ การประดับเครื่องหมายข้าราชการ สำหรับข้าราชการใหม่ทุกท่านจะได้มองเห็นการแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71  ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2478 ซึ่งโมเดลดังกล่าวผมนำตัวอย่างเครื่องแบบข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในแต่ละกระทรวงจะมีความแตกต่างกันในส่วนของเครื่องหมายแสดงสังกัดนั่นเอง  สามารถอธิบายโมเดลได้ดังนี้

เสื้อ (ชาย – หญิง)

เสื้อสีกากีคอพับ แขนยาวมีกระเป๋าเย็บติดหน้าอกข้างละ 1 กระเป๋ามีแถบอยู่ตรงกลางตามทางแนวดิ่ง ใบปกกระเป๋ารูปมน ชายกลางแหลมตัวเสื้อผ่าอกตลอด ติดกระดุมตามแนวอกเสื้อ 6 เม็ด (รวมกระดุมคอเม็ดบนสุด) ไม่มีจีบด้านหลังกางเกง และกระโปรง

- กางเกง สีกากี ไม่พับปลายขา กระเป๋าข้างตรง กางเกงมีจีบหน้า หรือ ไม่มีก็ได้

- กระโปรง สีกากียาวปิดเข่า ไม่มีตะเข็บ ห้ามมีจีบรอบ ห้ามผ่า ห้ามปลายบานเป็นสุ่ม หรือตัดปลายยาวครึ่งน่องแพรแถบ ทำด้วยผ้าแพรแถบ ไม่มีพลาสติกหุ้มติดที่หน้าอกเหนือกระเป๋าด้านซ้าย ประมาณ 0.5 เซนติเมตรป้ายชื่อ พื้นที่ดำ แสดงชื่อตัว ไม่มีคำนำหน้า ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่ง ไม่มีสัญลักษณ์และขอบขาว ติดที่หน้าอกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวาประมาณ 0.5 เซนติเมตรเข็มขัด ทำด้วยโลหะสีทอง เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีครุฑอยู่ตรงกลางหัวเข็มขัด ขณะคาดเข็มขัด ห้ามคาดเข็มขัดปล่อยชายยาว ปลายเข็มขัดควรโผล่เฉพาะส่วนที่หุ้มด้วยโลหะเท่านั้น หรือ ไม่ก็สอดซ่อนปลายไว้เครื่องหมายแสดงสังกัด จะมีความแตกต่างกันในแต่ละกระทรวงในส่วนของกระทรวงมหาดไทย จะมีลักษณะทำด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปตราราชสีห์ (ห้ามเคลือบพลาสติก)

ติดบริเวณคอเสื้อทั้งสองข้้างหันหน้าเข้าหากันติดกลางปกเสื้อ

รองเท้า ชาย เป็นรองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อ ทำด้วยหนัง หรือวัสดุเทียมหนังสีดำ หรือสีน้ำตาลไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
รองเท้า หญิง เป็นรองเท้าหุ้มส้นปิดปลายเท้า หรือรัดส้นปิดปลายเท้า ทำด้วยหนัง หรือวัสดุเทียมหนังสีดำ หรือสีน้ำตาลไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ

คุณอาจสนใจเรื่องนี้

 

การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการใหม่ 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอินทรธนู ซึ่งข้าราชการสามัญทุกท่านสามารถใช้เครื่องหมายตำแหน่งอินทรธนูได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุที่ข้าราชการที่ใช้ในรูปแบบเดิมจนเคยชิน หากเราสอบถามอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ จึงให้ยึดรูปแบบดังภาพเป็นหลัก กล่าวคือ

- ระดับปฏิบัติงาน  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี)  2 แถบเล็ก แถบบนขมวด  เครื่องแบบพิธีการ ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก 2 ดอก

- ระดับชำนาญงาน และ ระดับปฏิบัติการ  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี)  3 แถบเล็ก แถบบนขมวด  เครื่องแบบพิธีการ ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก 3 ดอก

- ระดับอาวุโส  ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และอำนวยการระดับต้น  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี)  1 แถบใหญ่ แถบบนขมวด  เครื่องแบบพิธีการ ช่อชัยพฤกษ์

- ระดับทักษะพิเศษ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ อำนวยการระดับสูง บริหารระดับต้น และระดับสูง  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี)  1 แถบใหญ่ แถบบนขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์  เครื่องแบบพิธีการ ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน
 

 ผู้เขียน : ถวิล อรัญเวศ
หน่วยงาน : สพป.นครราชสีมา เขต 4
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 232102
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 91 ครั้ง.


การแต่งกายชุดเต็มยศ 5 อันดับล่าสุด

      การแต่งกายชุดเครื่องแบบเต็มยศ 4 / ธ.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก