[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


วิทยานิพนธ์เต็มเล่ม (Fulltext) ม.ราชภัฏสุรินทร์
เรื่อง : วิทยานิพนธ์เต็มเล่ม (Fulltext) ม.ราชภัฏสุรินทร์
ความรู้จากการปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์เต็มเล่ม (Fulltext) ม.ราชภัฏสุรินทร์

 

สืบค้นวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
++ผลการค้นหา++
ลำดับที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อวิทยานิพนธ์ ปีที่สำเร็จ
1 แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ การเพิ่มองค์ประกอบขนาดจิ๋วในวัตถุดินปั้นเพื่อคุณค่าของเครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมไทยเขมร  (277 หน้า) 2553
2 วาสนา แก้วหล้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนาหารที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน ของกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก   (494 หน้า) 2553
3 วิภวานี เผือกบัวขาว รูปแบบชุมชนที่เหมาะสมของวัฒนธรรมตาลโตนดในราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา   (419 หน้า) 2553
4 กชนิภา อุดมทวี นิเวศวิทยาวัฒนธรรมปลาหมักในราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา   (362 หน้า) 2553
5 ประสาร เทียมสกุล การศึกษาการปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์  (214 หน้า) 2551
6 นพดล กิตติวัฒนพล การดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  (137 หน้า) 2551
7 วิเชียร บุญกล้า การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  (138 หน้า) 2551
8 บัณฑิตย์ ทุมเทียง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด   (101 หน้า) 2551
9 ศราวุธ กุลชาติ ศึกษาการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด   (135 หน้า) 2551
10 สมบัติ ตึกประโคน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างการใช้กิจกรรมการสื่อสารในเวลาเดียวกันและต่างเวลากัน   (210 หน้า) 2551
11 อินทิรา ฉายแก้ว การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์   (216 หน้า) 2551
12 เทวัน พอใจ เทวัน พอใจ : การศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ   (226 หน้า) 2551
13 จรีพร ยี่โถ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในกำกับของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุรินทร์   (187 หน้า) 2551
14 อภิชาติ หอมไกล การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จในการจัดทำผลงานทางวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด  (150 หน้า) 2551
15 นายไสว โสภาศรี สภาพการปฏิบัติ ปัญหา และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  (170 หน้า) 2551

ลำดับที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อวิทยานิพนธ์ ปีที่สำเร็จ
16 นายณรงค์ ไชยชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  (147 หน้า) 2551
17 จันทร์อรุณ พนาลัย การพัฒนาพฤติกรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   (184 หน้า) 2551
18 วรเดช นุชเจริญ การศึกษาสมรรถภาพทางด้านวิชาชีพของช่างผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท ระบบดาวเทียม (ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ)  (103 หน้า) 2551
19 นายสุนทร แสงลา การศึกษาบรรยากาศขององค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2  (253 หน้า) 2551
20 ร้อยเอกภิญโญ สายศรีแก้ว การประเมินผลการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการ จังหวัดทหารบกสุรินทร์  (119 หน้า) 2551
21 นายโชติอนันต์ วงศาสนธิ์ การศึกษาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดบุรีรัมย์  (174 หน้า) 2551
22 ชรัดพร เสริมทรัพย์ ลิเกเขมร   (227 หน้า) 2551
23 จงกล ศิริประภา : การศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3   (243 หน้า) 2551
24 กิตติศักดิ์ แซ่ภู การศึกษากระบวนการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์   (155 หน้า) 2551
25 เครือจิต ศรีบุญนาค การพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมกินฮีตของชนเผ่าดั้งเดิมสายตระกูลมอญ-เขมรในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง   (510 หน้า) 2551
26 สารภี วรรณตรง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง   (845 หน้า) 2551
27 ธีรนันท์ อภิชาติเสนีย์ การศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1   (293 หน้า) 2550
28 มงคล กำจร การศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4   (288 หน้า) 2550
29 นิตยาภรณ์ สีลวานิช การศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1   (294 หน้า) 2550
30 ปัญญา พิมพ์ทอง การศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4   (291 หน้า) 2550

สืบค้นวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
++ผลการค้นหา++
ลำดับที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อวิทยานิพนธ์ ปีที่สำเร็จ
31 วุฒิชัย คงบุญ การศึกษาปัญหาและแนวทางการสร้างทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1   (262 หน้า) 2550
32 สมเกียรติ ไกรยา การนำเสนอรูปแบบศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4   (210 หน้า) 2550
33 บุญโสม ดีเลิศ การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1   (150 หน้า) 2550
34 อรุณี นิลสระคู การศึกษาความสัมพันธ์ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์  (206 หน้า) 2550
35 พิศิษฐ ชื่นจิตร การศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   (304 หน้า) 2550
36 ตระกูล แสงลับ การศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  (292 หน้า) 2550
37 ธัญพร สายชมภู การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  (190 หน้า) 2550
38 นางชวัลลักษณ์ ฉิมมา การศึกษาสภาพการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์   (179 หน้า) 2550
39 บรรจง อินทะหอม การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์   (180 หน้า) 2550
40 พุฒ อภัยศิลา ผลการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษาไทยในชนบทด้วยบทเรียนมัลติมีเดียของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการจัดกลุ่มการเรียนต่างกัน   (164 หน้า) 2550
41 บุญมา เหล่าบ้านเหนือ การศึกษาบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด   (190 หน้า) 2550
42 อัจฉรา เหล่าบ้านเหนือ การศึกษาการดำเนินงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด   (130 หน้า) 2550
43 กิตติพงศ์ มิทราวงศ์ การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์บริหารงานสารบรรณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2   (200 หน้า) 2550
44 เบญจวรรณ อุไรรัตน์ การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   (172 หน้า) 2550
45 พิภพ บุญปัน การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  (166 หน้า) 2550

 ผู้เขียน : ถวิล อรัญเวศ
หน่วยงาน : สพป.นครราชสีมา เขต 4
จันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 14039
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 27 ครั้ง.


วิทยานิพนธ์เต็มเล่ม (Fulltext) ม.ราชภัฏสุรินทร์ 5 อันดับล่าสุด

      วิทยานิพนธ์เต็มเล่ม (Fulltext) ม.ราชภัฏสุรินทร์ 24 / ต.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 10:42:20
ดีมากกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : แซน มาแว่น mi.sand@hotmail.com    ไอพี : 27.55.238.244

ความคิดเห็นที่ 2
เสาร์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 22:55:59
ดีมากครับ
โดย : ขรรค์เพชร คำสัตย์ sax-piano@hotmail.com    ไอพี : 171.98.6.136